Činnosť Občianskeho združenia Sovička bola ukončená vo februári 2022.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali a pomáhali činnosti nášho združenia. Veľmi si to vážime.

Kto smeSovička je dobrovoľné občianske združenie, ktorého cieľom je:

  • rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych a sociálnych hodnôt,
  • podpora budovania právneho štátu, demokracie, demokratických politických inštitúcií a pluralitnej spoločnosti,
  • ochrana ľudských práv,
  • podpora vzdelávania a osvety,
  • podpora telovýchovy a športu detí a mládeže.

Združenie na dosiahnutie svojich cieľov vykonáva najmä tieto činnosti:

  • spolupracuje s domácimi, zahraničnými a medzinárodnými združenia a inštitúciami podobného zamerania a ďalšími fyzickými a právnickými osobami,
  • vydáva periodickú a neperiodickú tlač a spolupracuje s hromadnými oznamovacími prostriedkami, kultúrnymi i vedeckými inštitúciami a spolkami mediálneho zamerania,
  • usporadúva semináre, konferencie, diskusné fóra, školenia, workshopy a letné univerzity,
  • poskytuje konzultácie a prispieva k výchove mladých odborníkov v rôznych oblastiach,
  • organizuje verejné zbierky, usporadúva kultúrne, vzdelávacie, spoločenské alebo športové akcie.

Na úvod | Kto sme | Pomohli sme | Ďakujeme | Novinky | Napísali o nás | Napíšte nám | Archív